REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COOCOO.PL z 01.08.2021

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Prowadzący Sklep – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r., który jest właścicielem sklepu internetowego - COOCOO SP ZOO, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Coocoo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zajęcza 18/13 w Bydgoszczy 85-809, NIP 9532784478, REGON 389487733;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego coocoo.pl;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.coocoo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy coocoo.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.coocoo.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.coocoo.pl, prowadzony jest przez coocoo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zajęcza 18/13 w Bydgoszczy 85-809, NIP 9532784478, REGON 389487733.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.coocoo.pl i sporządzić jego wydruk.

2.6. Klienci mogą skontaktować się z Prowadzącym Sklep poprzez pocztę e-mail pod adresem sklep@coocoo.pl.

2.7. Adres korespondencyjny Prowadzącego Sklep to:

coocoo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38
85-806 Bydgoszcz

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.coocoo.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Prowadzący Sklep oświadcza, że Towary są wolne od wad w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) prawdopodobnego czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. W ramach realizacji Umowy Sprzedaży z Klientem Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy są wskazane na stronie https://www.coocoo.pl/Dostawa-cterms-pol-12.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji jest wskazany dla każdego towaru osobno. Dla zamówionego koszyka towarów terminem realizacji jest najdłuższy czas realizacji z wybranych towarów. Termin realizacji podany jest w dniach roboczych (z pominięciem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia sprzedaży, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

5.5. W przypadku faktury VAT, wystawiana jest ona na wszystkie Towary z Zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT tylko na część Towarów, prosimy złożyć dwa oddzielne zamówienia - w przeciwnym wypadku rozdzielenie Zamówienia wydłuży czas realizacji zamówienia.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wymieniony na stronie: https://www.coocoo.pl/Platnosc-cterms-pol-13.html:

·          przelew bankowy,

·          płatności elektroniczne PayU,

·          płatności elektroniczne PayPal.

6.3. Płatność przelewem bankowym nie gwarantuje wysyłki Towarów w terminie wyświetlonym na podsumowaniu zamówienia z uwagi na różne godziny sesji rozliczeń międzybankowych.

6.4. Przy korzystaniu z płatności elektronicznych PayPal pobierana jest opłata 5% wartości zamówienia z kosztami transportu, o ile występują. Opłata zawiera podatek VAT.

6.5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub drogą elektroniczną decyzji o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowadzącego:

coocoo.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38
85-806 Bydgoszcz

lub sklep@coocoo.pl

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez konsumenta (Klienta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

7.4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar należy odesłać na poniższy adres:

coocoo.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 38
85-806 Bydgoszcz

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt zwrotu Towaru do Prowadzącego Sklep ponosi Klient.

7.7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Prowadzącego Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prowadzący Sklep załącza do wysłanych Towarów formularz odstąpienia od umowy w formie papierowej. Klient może skorzystać z tego formularza, ale nie musi. Formularz można pobrać również z pod tego linku.

7.10. Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, gdy:

a.     przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.11. Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność rzeczy sprzedanej z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@coocoo.pl. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Prowadzący Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, o ile jest ona dołączona do produktu przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Prowadzącego Sklep, mailowo pod adres sklep@coocoo.pl, kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji bez zbędnej zwłoki.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

pixelpixel